Garancija

1.1.   Zavezani k odličnosti
 
V podjetju Adria Dom si prizadevamo za trajnostni razvoj, proizvodnjo in trženje kakovostnih mobilnih hiš. Naš cilj je proizvodnja varnih, funkcionalnih in zanesljivih izdelkov za kupce, ki želijo kakovostno preživeti svoj prosti čas.

Od nabave materialov do prodaje proizvoda – se trudimo preprečiti vire napak, čim prej odkriti in odstraniti morebitne nastale napake ter nenehno izboljševati vse procese v podjetju. V naši sodobni tovarni uporabljamo sodobne proizvodne postopke in smo nosilci certifikata ISO za kakovost (ISO 9001).

Podjetje za svoje izdelke zagotavlja redno garancijo z zanesljivimi servisnimi storitvami svojih in pooblaščenih serviserjev ter širokim naborom rezervnih delov.

Garancija podjetja Adria dom
 
2 leti garancije*
Glejte spodaj za podrobnosti ali se obrnite na svojega zastopnika Adrije.

7 let garancije*
Glejte spodaj za podrobnosti ali se obrnite na svojega zastopnika Adrije.

1.2.   Splošni garancijski pogoji (povzetek)

Kupec ima pravico uveljavljanja reklamacije za primer manjkajočega materiala ali vidnih poškodb 15 dni od prevzema mobilne hiše.

Vse dokumente o politiki garancije lahko pregledate pri pooblaščenem zastopniku podjetja Adria Dom, obvezno pa se morate z njimi seznaniti ob nakupu mobilne hiše Adria.

Povzetek najpomembnejših stvari, ki jih morate vedeti.

Omejitve garancije in ostale izključitve odgovornosti, postanejo del kupne pogodbe torej del pravnega dogovora med proizvajalcem/prodajalcem in kupcem, če naj bodo pravno veljavne, da so te določbe bodisi vpisane v pogodbi, ali pa na naročilnici ki jo podpiše kupec, da je seznanjen in je prejel splošne pogoje, kjer se določene izključitve odgovornosti tudi pojavljajo.

Pri prodaji podjetjem je garancija, ki jo nudi proizvajalec tista, ki se nahaja v kupoprodajni pogodbi.

Kupec prejme polno garancijo (za elemente in delo), veljavno dve (2) leti od datuma nakupa, za vse tovarniške napake ali skrite napake. Proizvajalec ne jamči kupcu kakršnihkoli posebnih lastnosti ali sposobnosti uporabe mobilne hiše kot je deklarirana v klavzuli 3 v standardu EN1647.

Proizvajalec je vse dele s tovarniškimi napakami pravno obvezan zamenjati brezplačno. Garancija se nanaša na nepravilno delujoče dele in/ali elemente kot tudi montažo, razen delov in/ali elementov, ki hitreje propadajo zaradi obrabe, kot so steklo, okna, pnevmatike ter oprema kot so hladilnik in ostali vgradni aparati, na katero se nanašajo garancije posameznih proizvajalcev.

Garancija se prav tako ne nanaša na dele in/ali elemente, ki hitreje propadajo zaradi malomarnosti ali nepravilne uporabe, slabega vzdrževanja, preobremenitve ali nepazljivosti (vodovodne cevi, tuš podstavki, tuš stena, mokre kopalniške in kuhinjske omarice, dodatni nepredvideni priklopi elektro porabnikov).

Garancija se ne nanaša na praske na notranjih in zunanjih stenah, stavnemu pohištvu, aparatih ter ostali opremi in so ugotovljene po primopredaji. Garancija prav tako ne velja za poškodbe na lakiranih površinah, ki se pojavijo zaradi uporabe abrazivnih sredstev in sredstev za raztapljanje.

Garancijska popravila so brezplačna, če se izvedejo v skladu s podrobnostmi iz garancijske police in jih izvaja pooblaščeni predstavnik Adrije. V času popravila kupec ni upravičen do odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe mobilne hiške. Zamenjani deli in/ali elementi ostanejo last proizvajalca. Kupec mora takoj sporočiti vse odkrite pomanjkljivosti, in sicer izključno pooblaščenemu predstavniku Adrije. Proizvajalec si pridržuje pravico, da sprejme ali zavrne poročilo o napakah.

Kupec je dolžan najkasneje v 7 dneh po evidentiranju napake le to sporočiti pooblaščenemu predstavniku sicer se posredno nastala škoda ne smatra kot predmet reklamacije.

Za aparate, ki jih ne izdeluje Adria Dom, so vsa navodila za uporabo in garancijski listi priloženi v mobilni hiši. Čas in pogoji garancije vgrajenih aparatov je določen s strani posameznega proizvajalca aparata. Pod vgradne aparate med drugim razumemo: kuhalna plošča, hladilnik, grelec vode, električni grelec, pralni stroj, pečica, klimatska naprava, mikrovalovna pečica, armature, televizija in ostala opcijsko vgrajena oprema. Za ostale elemente je garancija proizvajalca omejena zgolj na zamenjavo ali popravilo elementa ali elementov, za katere se je ugotovilo, da so neustrezni in za delo, ki ga zahtevajo ta popravila.

Če uporabnik korektno izvaja vzdrževanje opisano v točki 4, lahko podaljša garancijski rok do skupno 3 let, ekskluzivno za okvare, ki prizadevajo vodotesnost mobilne hiše (garancija vodotesnosti). Gre za vdor vode v izključno bivalnih prostorih s hudimi posledicami za življenjsko dobo in uporabo mobilne hiše. Pričujoča garancija velja samo za enoto, ki je bila predmet izvajanja ustreznega rednega letnega vzdrževanja s strani pooblaščenega izvajalca, sicer izgubi garancijo iz dejstva, da ni bilo možno pravočasno opaziti napak, ki so povzročili reklamacijo.

Podjetje Adria Dom zagotavlja tudi 7 letno garancijo na določene sklope oziroma elemente mobilne hiše pod pogoji, da se v celoti upoštevajo navodila uporabe in vzdrževanja navedena v predhodnih točkah navodila za uporabo mobilne hiše in, ko se po vnaprej dogovorjenih pravilih po zaključku sezone ali pred začetkom sezone (najmanj 1 krat letno) izvedejo preventivni pregledi in ustrezne aktivnosti s stani podjetja Adria Dom ali njegovih pooblaščenih serviserjev.

Omenjena garancija velja za prerjavenje konstrukcijskih elemente streha, šasije in zunanjih panelov PST.

Odgovornost proizvajalca, je do največje mere kot jo dopušča veljavna zakonodaja omejena izključno na v prejšnjih alinejah definiran obseg garancije. Adria Dom ne odgovarja za posredno ali neposredno škodo, poslovno škodo (vključujoč izgubljeni dobiček ali prihodek), nastalo na osebah ali stvareh, četudi je poškodbeni vzrok napaka ali okvara na prodanem materialu.

Proizvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za morebitne nesreče in/ali poškodbe ljudi in stvari, do katerih utegne priti v času uporabe mobilne hiše, čeprav je do primera prišlo zaradi same napake.

V zvezi z morebitnim popravilom ali rezervnimi deli se posvetujte z pooblaščenim predstavnikom.

Adria Dom ne odgovarja za montažo, spremembe in posledično morebitne škode, ki so jih na mobilni hiški izvedle tretje osebe. V takem primeru garancija ni več veljavna.

Vsakršne morebitne spore med strankami glede odškodninskih zahtevkov rešuje pristojno sodišče.

2.   POMEMBNA OPOZORILA (povzetek)

2.1.   
Dobava in preizkus
 
Ob priklapljanju električne napeljave mobilne hiše na glavno ploščo je pomembno preveriti, ali se je izvedla ozemljitev in da fazni in nevtralni vodnik nista napačno priključena. Priklop in preverbo mora opraviti pooblaščen inštalater.

Za vašo varnost, pred prvo uporabo vaše mobilne hiše ne pozabite preveriti prehodnost zračnikov.

2.2.   Odtoki
 
Ne uporabljajte agresivnih izdelkov, ki bi lahko poškodovali odtoke kadar želite odmašiti odtočne cevi. Poškodbe, povzročeno z uporabo agresivnih sredstev ali fizičnih poškodb niso predmet garancije.

2.3.   Elektrika
 
Ne izvajajte nobenih sprememb na električni napeljavi ne da bi se prej posvetovali z uradno priznanim izvajalcem, sicer morebitne napake ne bodo obravnavane kot predmet garancije oziroma reklamacije.
 
Plin
 Opozarjamo vas, da je prekrivanje ali oviranje varnostne ventilacije prepovedano, velja tudi za plinski boks!

Če je mobilna hiša opremljena s preklopnim ventilom, ga mora montirati uradno priznani izvajalec.

V primeru, da plinski regulator ni sestavni del plinske instalacije ga je potrebno vgraditi takoj za jeklenko v skladu z lokalno zakonodajo za predviden delovni tlak.

V primeru manipulacije mobilne hiše na drugo lokacijo je potrebno plinsko jeklenko zapreti in fizično odstraniti iz plinskega boksa.

Za vašo varnost vam svetujemo naj vse spremembe na plinski napeljavi izvede uradno priznan izvajalec.

Pri samovoljnih posegih v plinsko napeljavo oziroma neupoštevanju ostalih navedenih opozoril se morebitne napake ali nezgode ne obravnavajo kot predmet garancije oziroma reklamacije.

Gospodinjski aparati

Priporočamo, da inštalacijo kateregakoli gospodinjskega aparata opravi kvalificiran izvajalec.

Pri samovoljnih posegih v inštalacijo gospodinjskih aparatov se morebitne napake, okvare ali nezgode ne obravnavajo kot predmet garancije oziroma reklamacije.

Zagotovitev zadostnega prezračevanja poda

Za zadostitev prezračevalnih pogojev je potrebno zagotoviti minimalno 20% odprtost celotnega oboda »blende« pod jekleno konstrukcijo podnožja. Obvezno je upoštevati minimalno 3 cm režo na zgornjem in spodnjem delu oboda zaradi cirkulacije zraka (točka 4.3 slika 1).

Potrebno je zagotoviti zadostno odtekanje vode. Odtekanje vode zagotovimo z ustreznim načrtovanjem odtočnih kanalov in ustreznega naklona tal.

Priporočamo 5 cm naklon gledano iz zemljepisne dolžine (center hiše) do konca roba hiše. Naklon mora zagotoviti tekoče odvajanje vode pod hišo. Dodatno je potrebno poskrbeti, da voda odteka tudi okrog hiše – najmanj  1 m od roba. V kolikor teren tega ne omogoča je potrebno poskrbeti za odvajanje vode z drenažnimi cevmi.

Opomba: Vlaga pod šasijo lahko resno poškoduje strukturno nosilnost poda in ostalih delov hiše.

Uničenja poda zaradi vlage, ki nastane pri neupoštevanju navedenih opozoril se ta poškodba ne smatra kot predmet garancije oziroma reklamacije.

Streha

V žlebovih naj ne bo nikoli listja in iglic, saj take ovire žlebove zamašijo, kar lahko privede do zamakanja v notranjosti vaše mobilne hiše (čiščenje s strani uporabnika).

Mobilne hiše ne smemo uporabljati, če je breme na strehi težje od 150 kg/m2 (čiščenje s strani uporabnika)

Napake na opremi, stenah ali podu, ki nastanejo zaradi vdora vode, ki je vzrok neočiščenih žlebov se ne obravnavajo kot reklamacija.

Poškodbe ostrešja, sten, stropa ali drugih nosilnih elementov se pri preveliki obremenitvi, ki nastane zaradi neočiščenega snega s strani uporabnika ne smatrajo kot predmet garancije oziroma reklamacije.

Pohištvo čistimo z vlažno krpo in neagresivnimi čistilnimi sredstvi, ki bi poškodovali oplemeniteno iverno ploščo oz. lepilne spoje robnih trakov oz. ABS- a.

Na lesene dele pohištva ne odlagamo mokrih ali vlažnih krp za dalj časa. V primeru, da pride do močenja pohištva, ga je potrebno obrisati, da ni dalj časa izpostavljeno vlagi – vodi.

Poškodbe opreme, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navedenih opozoril se ne smatrajo kot garancija oziroma reklamacija.

Nakladanje in razkladanje z žerjavom

Ne montirajte kablov različnih dolžin med podporne drogove.

Ne obešajte mobilne hiše brez podpornih drogov in tako, da bi se izvajal pritisk na stranske stene.

Postavitev

Če ste okoli mobilne hiše namestili letve, morate vedno poskrbeti za dobro ventilacijo (vsaj 20% odprte površine oboja), da ne bi prišlo do kondenzacije v hiški. V primeru, da je spodnji del (podvozje) mobilne hiše zaprt ali celo obzidan sistem prezračevanja nima funkcije (glej točko OPOZORILA). V takšnih primerih proizvajalec ne more priznati morebitne reklamacije glede tako nastalih poškodb (razpadanje, napihnjenost in deformacije podne iverke in ostalih lesenih elementov v mobilni hiši).

Če utrjenost terena ni ustrezno pripravljena, da bi prenesla deklarirano težo mobilne hiše na predpisanih podpornih mestih in zaradi tega pride do posedanja mobilne hiše garancije ni možno uveljavljati pri proizvajalcu mobilne hiše.

Garancije ne morete uveljavljati in je garancija izrecno izključena v naslednjih primerih:
Zaradi nespoštovanja proizvajalčevih navodil pri:
 • pripravi terena,
 • nakladanju in razkladanju,
 • odvodnjavanju,
 • prezračevanju,
 • prezimovanju,
 • napeljavi in gospodinjskih aparatih,
 • postavitvi mobilne hiše in
 • zaradi neustreznega vzdrževanja oziroma ob neupoštevanju proizvajalčevih navodil za vzdrževanja
 • Zaradi nepravilnega rokovanja z originalnimi deli ali inštalacijami oziroma samostojnih nepooblaščenih posegov
 • v primeru, da mobilno hišo ne postavlja proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik.
 • Zaradi intenzivne uporabe mobilne hiše (npr. kot stalnega bivališča ali nastanitvenega ali turističnega objekta ali za druge namene kot občasne rabe) ali zaradi nepravilne uporabe izdelka.

V morebitnem primeru težav prosimo, da stopite v kontakt z vašim pooblaščenim dobaviteljem, ki nas bo o tem obvestil in ukrenil vse potrebno. Za vlogo za uveljavljanje garancije je potrebno predložiti naslednje:

 • garancijski karton z žigom pooblaščenega dobavitelja in
 • kopijo računa, na katerem je zapisano naslednje: model, številka, serija in datum nakupa.